opc_loader
Print deze pagina:

Overeenkomst

De koop wordt gesloten door enerzijds : de Gewone Commanditaire Vennootschap “Mes Idées Inspirées”, met maatschappelijke zetel te 9660 Brakel, Rovorst 7, ingeschreven in de Kruispuntbank Ondernemingen onder het nummer 0820.562.887, hierna de “Verkoper” genoemd en anderzijds door iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een aankoop wenst te verrichten via de webshop van de verkoper, hierna de “Koper” genoemd.

 

Algemeen

Deze algemene voorwaarden bepalen de contractuele relatie tussen de Koper en de Verkoper en maken integraal deel uit van de overeenkomst. Het plaatsen van een bestelling in de webshop impliceert de aanvaarding door de Koper van deze algemene verkoopsvoorwaarden. Deze algemene voorwaarden prevaleren boven alle bijzondere voorwaarden die niet uitdrukkelijk door de Verkoper zijn goedgekeurd. Bij het plaatsen van een bestelling is het aangewezen vooraf kennis te nemen van de algemene voorwaarden, die hieronder terug te vinden zijn. Voor verduidelijking over de algemene voorwaarden kan steeds met ons contact worden opgenomen via e-mail.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om ten allen tijde deze algemene voorwaarden te wijzigen. De voorwaarden die op datum van de bestelling in voege waren, zullen op die bestelling van toepassing zijn.

 

Kenmerken van de goederen

De aangeboden goederen zijn deze uit de in de webshop van de Verkoper gepubliceerde catalogus. Deze catalogus bevat een omschrijving van alle aangeboden producten. De foto’s uit de catalogus zijn zo accuraat mogelijk en de beschrijving van de goederen is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling door de Koper mogelijk te maken. Afbeeldingen en foto’s van de producten betrachten een zo nauwkeurig mogelijke weergave, maar bieden geen enkele garantie op een perfecte gelijkenis met het product, meer in het bijzonder wat de kleur betreft. Computerschermen genereren afwijkingen en verschillen met de originele afbeelding.

De minimale bestelhoeveelheid voor stoffen is een halve meter (0,5 m). De stoffen worden verkocht per veelvoud van een halve meter. De opgegeven prijzen voor stoffen gelden per halve meter (0,5 m).

Indien het aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder bijzondere voorwaarden wordt aangeboden, dan wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.

De producten worden aangeboden zolang de voorraad strekt. Indien, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, alle of een deel van de artikelen niet beschikbaar zijn, dan zal de Verkoper de Koper hiervan zo spoedig mogelijk per e-mail in kennis stellen en hem de keuze  bieden om ofwel te wachten tot het product opnieuw voorradig is of om de bestelling van de niet-leverbare goederen kosteloos te annuleren. De levering van de goederen die wel voorradig zijn, gaat gewoon door.

 

Prijs

Alle prijzen in de webshop zijn uitgedrukt in euro (€). Alle prijzen zijn inclusief 21 % BTW maar exclusief de verzendingskosten. De opgegeven prijzen voor stoffen gelden per halve meter (0,5 m). De verzendingskosten worden berekend bij het afronden van de bestelling, in functie van de door de Koper opgegeven informatie met betrekking tot het leveringsadres. Deze kunnen ten allen tijde verhoogd worden als gevolg van een verhoging van de posttarieven.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om ten allen tijde de prijzen te wijzigen. De prijzen die toegepast worden zijn deze die geldig waren op het ogenblik van het plaatsen van de bestelling.

 

Bestellingen

De stoffen uit de online catalogus worden verkocht per veelvoud van een halve meter (0,5 m). De opgegeven prijzen voor stoffen gelden per halve meter (0,5 m). De minimale bestelhoeveelheid voor stoffen is een halve meter (0,5 m).

De Verkoper is slechts gebonden door een bestelling nadat deze schriftelijk werd bevestigd na het doorlopen van de online bestelprocedure. Online bestellingen kunnen enkel via de bestelprocedure van de webshop gebeuren. Er worden geen bestellingen, noch toevoegingen of wijzigingen aan de bestelling aanvaard via email.

De Koper die een product wenst te kopen heeft de volgende verplichtingen :

  • het identificatieformulier invullen, waarop alle gevraagde informatie verstrekt dient te worden;
  • het bestelformulier online invullen met opgave van de gekozen producten;
  • na verificatie de bestelling valideren;
  • de betaling verrichten volgens de gekozen betaalmethode;
  • de bestelling en de betaling bevestigen.

De bevestiging van de bestelling impliceert de aanvaarding door de Koper van de algemene verkoopsvoorwaarden en de erkenning van de kennisname van deze voorwaarden.

Na het afronden van de bestelprocedure ontvangt de Koper automatisch een email ter bevestiging van de bestelling. De Verkoper behoudt zich de mogelijkheid voor om een lopende bestelling te annuleren in geval van overmacht, in geval van de onmogelijkheid om zich bij zijn leveranciers te bevoorraden, sociale conflicten of storingen bij leveranciers, onderaannemers of dienstverleners.

 

Herroepingsrecht

Bij een verkoop op afstand heeft de Koper-particulier het recht om van diens aankoop af te zien en/of de geleverde goederen te retourneren, zonder betaling van extra kosten en zonder motivering, binnen de veertien (14) kalenderdagen te rekenen vanaf de dag volgend op die van de levering. Dit herroepingsrecht geldt niet voor de koper-ondernemer. Stoffen en/of fournituren die gebruikt, verknipt of beschadigd werden, kunnen niet geretourneerd worden.

Ingeval de Koper zich op deze mogelijkheid wenst te beroepen en na melding van het feit dat hij van diens aankoop wenst af te zien via e-mail, kan de Koper de aangekochte goederen in originele staat en in originele verpakking – op eigen risico en kosten terugsturen naar : “Mes Idées Inspirées Comm.V.” – D’Hoppe 68 – 7880 Vloesberg.

Voorverpakte goederen moeten ongeopend zijn. Na controle van het door de Koper verzonden pakket, stort de Verkoper de aankoopsom –exclusief verzendingskosten- via overschrijving terug, uiterlijk binnen de dertig (30) dagen na de terugzending of kennisgeving van de herroeping.

Het herroepingsrecht kan door de Koper niet worden ingeroepen indien het goederen betreft die door de Verkoper tot stand werd gebracht op specifieke vraag van de Koper of wanneer het goederen betreft die duidelijk persoonlijk van aard zijn.

 

Betaling

Betaling van de bestelde producten kan gebeuren via overschrijving vooraf of via een beveiligd online betaalplatform.

Indien de Koper opteert voor overschrijving vooraf, dan dient hij de verschuldigde koopsom te voldoen binnen de vijf (5) werkdagen na het plaatsen van de bestelling. In voorkomend geval zal de bestelling pas verwerkt worden na ontvangst van de aankoopsom. Bestellingen worden, in afwachting van de ontvangst van de betaling, vijf (5) werkdagen gereserveerd. Wordt de betaling niet binnen de vijf (5) werkdagen na het plaatsen van de bestelling ontvangen, dan wordt de bestelling automatisch geannuleerd.

Voor betalingen online doet de Verkoper beroep op de uiterst veilige betaaldiensten van een daarin gespecialiseerde leverancier, die de bankgegevens van de Koper versleutelt en veilig overdraagt. Deze leverancier zorgt ervoor dat gevoelige gegevens worden verzonden en opgeslagen volgens de meest stringente veiligheids- en kwaliteitsnormen.

 

Levering

Leveringen gebeuren aan het adres dat door de Koper aan de Verkoper werd kenbaar gemaakt. Leveringen aan foutief opgegeven leveringsadressen kunnen aanleiding geven tot extra kosten, die ten laste zijn van de Koper. Alle goederen worden voor verzending met de grootste zorg verpakt.

De opgegeven leveringstermijnen zijn niet bindend; zij zijn louter indicatief. Vertragingen in de leveringen die het gevolg zijn van overmacht of storingen bij leveranciers, onderaannemers of dienstverleners, kunnen geen aanleiding geven tot het verbreken van de koop door de Koper of van het betalen van schadevergoedingen aan de Koper. De Verkoper heeft het recht om gedeeltelijke leveringen te doen.

In geval van niet-levering van de bestelde goederen, worden de door de Koper betaalde sommen terugbetaald, echter zonder intrest of vergoeding.

 

De pakketjes worden onder normale omstandigheden verzonden op werkdagen binnen de 48 uur na ontvangst van uw betaling. Wij doen hiervoor een beroep op de diensten van BPost. De standaard verzendingswijze is verzending via BPost – Basic Belgium voor binnenlandse zendingen en BPost – Bpack World Business voor internationale verzendingen.

De verzendingskosten voor leveringen binnen België bedragen € 7,60. Voor bestellingen met een waarde vanaf € 95,00 is de verzending gratis.

De verzendingskosten voor leveringen naar Nederland, Luxemburg bedragen € 11,00. Bestellingen met een waarde vanaf € 150,00 worden gratis verzonden.

De verzendingskosten voor leveringen naar Frankrijk en Duitsland bedragen € 12,50. Bestellingen met een waarde vanaf € 150,00 worden gratis verzonden.

De verzendingskosten voor leveringen naar het Verenigd Koninkrijk bedragen € 16,00. Voor bestellingen met een waarde vanaf € 200,00 is de verzending gratis.

De verzendingskosten voor leveringen naar Italië, Denemarken, Spanje, Zweden, Polen en Hongarije bedragen € 25,00. Voor bestellingen met een waarde van € 300,00 is de verzending gratis.

De verzendingskosten voor leveringen naar Oostenrijk, Finland, Portugal, Griekenland, Ierland, Tsjechië en de Verenigde Staten bedragen € 28,00. Voor bestellingen met een waarde van € 350,00 is de verzending gratis.

De verzendingskosten voor leveringen naar Zwitserland, Canada, Turkije en Noorwegen bedragen € 37,50. Voor bestellingen met een waarde van € 400,00 is de verzending gratis.

De verzendingskosten voor leveringen naar Rusland, Japan, China, Australië, Brazilië, Taiwan en Thailand bedragen € 50,00. Voor bestellingen met een waarde van € 600,00 is de verzending gratis.

 

Aansprakelijkheid

De Verkoper is binnen het kader van de verkoop via het internet slechts gehouden tot de verplichtingen die binnen zijn macht liggen; hem kan geen aansprakelijkheid aangemeten worden voor de schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het internet zoals verlies van gegevens, indringing, virussen, dienstonderbrekingen of andere problemen buiten zijn wil om. De Verkoper is niet aansprakelijk voor vertraging in de uitvoering of de niet-uitvoering van verbintenissen omwille van omstandigheden buiten zijn wil, zoals stockbreuken, productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, energie of werkkrachten, stakingen, werkonderbrekingen, vertragingen of moeilijkheden bij het transport, zowel in de eigen onderneming als bij leveranciers, onderaannemers of dienstverleners. In geval van vertraging zal de Verkoper de Koper hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen en zijn verplichtingen binnen de kortst mogelijke termijn nakomen.

 

Klachten

Klachten met betrekking tot fouten in de levering worden behandeld indien ze binnen de acht (8) dagen na de levering schriftelijk worden gemeld.  Klachten in verband met verborgen gebreken moeten binnen de acht (8) dagen na de ontdekking ervan of na het moment waarop de ontdekking redelijkerwijze had kunnen plaatsvinden, schriftelijk gemeld worden. Alleen klachten die schriftelijk worden gemeld zullen behandeld worden.

 

Persoonlijke gegevens

Alle persoonlijke gegevens die noodzakelijk zijn voor de verwerking van de bestellingen worden door de Verkoper bewaard en kunnen uitsluitend worden doorgegeven aan bedrijven waarmee de Verkoper of zijn leveranciers samenwerken als dergelijke gegevensoverdracht noodzakelijk is voor de verwerking van de bestelling. De Verkoper bewaart deze persoonlijke gegevens om latere bestellingen te vergemakkelijken, voor de administratie van het klantenbestand, het versturen van nieuwsbrieven en voor de leveringen en de opmaak van de facturen. De door de Verkoper bewaarde gegevens kunnen te allen tijde worden opgevraagd en gecorrigeerd. De Koper geeft de Verkoper de toestemming om deze gegevens te gebruiken voor statistische doeleinden ter bevordering van de webshop en de goederen die hij aanbiedt. Bovendien kunnen deze gegevens gebruikt worden voor de verspreiding van informatie met betrekking tot commerciële activiteiten van de Verkoper aan zijn cliënteel.

De Verkoper zal de gegevens niet overmaken aan derden.

 

Bewijs

De Koper en de Verkoper aanvaarden binnen het kader van deze handelsrelatie de elektronische bewijsmiddelen. De gegevens die op een door de Verkoper voorziene wijze onder redelijke veiligheidsomstandigheden worden opgeslagen gelden als bewijs van de communicatie aangaande bestellingen en betalingen tussen de Koper en de Verkoper. De archivering van bestelbonnen en facturen gebeurt op betrouwbare en duurzame dragers die ten bewijze kunnen worden voorgelegd.

 

Toepasselijk recht

Deze online verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. Bij geschillen zullen de rechtbanken van het arrondissement onder het welke de maatschappelijke zetel van de Verkoper ressorteert, bevoegd zijn.

Menu